fbpx

Afrikaners staan op die vooraand van die 2014 algemene verkiesing in Suid-Afrika by ‘n politieke kruispad. Die besluite wat ons met hierdie verkiesing neem kan verreikende gevolge hê vir ons vermoë om voordeel te trek uit die parlementêre politiek.

Tog is dinge nie meer so duidelik as voorheen nie. Waar die DA met alle krag en mag teen die beleide van die ANC geveg het wat verantwoordelik is vir Suid-Afrika se groeiende probleme, begin ‘n nuwe, jonger leierskap binne die DA om die status quo en politieke posisionering van die party uit te daag.

Die oorsaak van hierdie ommeswaai word aangedui deur die volgende grafiek wat deur www.emtanalytics.com opgestel is in hul onlangse ontleding oor die verkiesing:

Bron: http://www.etmanalytics.com

Dit is duidelik dat Suid-Afrika se etniese minderhede (in die analise gedefinieer as blankes, gekleurdes, Indiërs en Asiate) se proporsionele stem gaandeweg besig is om te daal en daarmee saam word hul vermoë om die politieke diskoers te beïnvloed, ook al minder.

Hierdie tendens gaan ook nie verander nie, aangesien die land se minderhede relatief gesproke steeds heelwat minder kinders as die swart groepering kry, soos aangedui deur die volgende bevolkingspiramide van www.emtanalytics.com:

Bron: http://www.etmanalytics.com/

Uit bogenoemde is dit duidelik dat dit wat vir die minderhede as geheel geld, nog te meer van toepassing op Afrikaners is. Indien ons moedertaal as bepaler inspan, verteenwoordig ons slegs 60% van die rooi streep op die bevolkingspiramide.

Dit is uit die grafiek duidelik dat ‘n politieke party wat die regering wil oorneem, die grootste gedeelte van die swart stem op homself moet verenig. So ‘n party het dan geen ander keuse nie as om simpatiek te wees teenoor die waardes, verwagtinge en geskiedenisbeskouing van die swart meerderheid .

Dit beteken in praktiese terme dat wanneer die swart kieserskorps glo dat grond van hulle gesteel is deur witmense en dit vir hulle belangrik is om daardie grond terug te kry, enige party wat graag ‘n regering wil vorm, simpatiek teenoor hul eise sal wees (ongeag of hul standpunt histories akkuraat is of nie).

Dit verklaar waarom die 3 politieke partye wat tans beplan om nou (of in die toekoms) die regering te vorm, te wete die ANC, DA en EFF, almal ten gunste is van beleide wat skadelik is vir die land se ekonomie en veral ook vir Afrikaners, soos Swart Ekonomiese Bemagtiging, Regstellende Aksie en Grondhervorming.

Dit verklaar ook hoekom die DA nie sy posisie in die Wes-Kaapse regering gebruik het om druk op die Stellenbosch Universiteit te plaas om Afrikaans as onderrigmedium te bewaar en uit te bou nie. Ook waarom die DA in die Wes-Kaap nie Solidariteit gesteun het in sy hofsaak teen die Departement van Korrektiewe Dienste se toepassing van Regstellende Aksie nie. Dit ten spyte daarvan dat die agteruitgang van Afrikaans en die diskriminasie teen bruin en wit werkers deur werkgewers in die Wes-Kaap, lynreg bots met die belange van die meerderheid van die DA se kiesers in die Wes-Kaap.

Dit is dus duidelik dat demografiese verandering beteken dat Afrikaners wat vir die ANC, DA of EFF stem, geen voordeel in ruil daarvoor in die beleidsrigtings van daardie partye kan verwag nie.

Beteken dit dat Afrikaners apaties teenoor partypolitiek moet raak?

Om hierdie vraag te beantwoord moet daar oorweeg word of daar enige alternatiewe wyse is waarop Afrikaners voordeel uit die parlementêre politiek kan kry.

By die bestudering van ouer demokrasieë, is dit duidelik dat minderheidspartye wel die boerpot kan wen  wanneer dit as sogenaamde koningsmaker kan optree.

Dit gebeur wanneer die twee dominante partye nie self ‘n meerderheid van die stem gekry het nie, en die hulp van ‘n minderheidsparty benodig om ‘n regering te kan vorm. Daardie minderheidsparty kan dan voorwaardes stel in ruil vir sy ondersteuning van die party waarmee hy gaan saamwerk om die regering te vorm.

Een so ‘n voorbeeld is die rol wat die Groen Party in Australië vervul het om dit vir die Arbeidersparty moontlik te maak om ‘n regering te vorm tussen 2010 en 2013. Tydens die verkiesingsveldtog in 2010 het die Arbeidersparty belowe dat daar nie ‘n Koolstofbelasting ingestel sal word indien hulle die regering sou vorm nie. In die verkiesing het die Arbeidersparty 72 setels in die parlement gewen en die Liberale Party (grootste opposisie) het ook 72 setels gewen. Die Groen Party (met slegs 1 setel) het toe sy steun aan die Arbeidersparty gegee op voorwaarde dat daar ‘n Koolfstofbelasting ingestel word. Die Arbeidersparty het toe met behulp van die Groen Party die regering gevorm en in 2012 is ‘n Koolstofbelasting in werking gestel.

Die Liberale Demokratiese Party in die Verenigde Koninkryk (VK) is ook ‘n voorbeeld. Nadat hulle die Konserwatiewe Party in 2010 aan bewind gestel het deur hul 57 setels by die 306 van die Konserwatiewe party te voeg, het die Konserwatiewe Party ingestem om ‘n referendum te hou oor die verkiesingstelsel wat in die VK gebruik word. Hierdie referendum is deur die Liberale Demokrate gevra omdat die huidige stelsel hulle tot 9% van die setels beperk al wen hulle 23% van die stemme.

In beide hierdie voorbeelde het die grootste party eise toegestaan wat hulle self skade berokken het, omdat dit hulle in staat gestel het om ‘n regering te kan vorm. Die moontlikheid van mag is dus ‘n baie sterk hefboom wat ‘n klein party in sulke omstandighede kan inspan om uitsonderlike toegewings aan hul kieserskorps te wen. Daardie magshefboom bly ook tot en met die volgende verkiesing in plek, want die minderheidsparty kan te eniger tyd besluit om nie meer die regerende party te steun nie en ‘n nuwe verkiesing teweeg te bring. Dit maak dit onmoontlik vir die regerende party om nie aan die minderheidsparty se redelike eise te voldoen nie. In Kontinentale Europa is die skep van sulke na-verkiesings-koalisies om die regering te vorm en die gepaardgaande uitruil van gunste en gawes algemene praktyk.

Volgens die verslag van www.emtanalytics.com is daar ‘n 85% kans dat die Suid-Afrikanse politieke bestel in die toekoms weg sal beweeg vanaf ‘n eenpartystelsel na ‘n twee- of meerpartystelsel. In beide die twee- en die meerpartystelsel kan ‘n klein Afrikanerparty as koningmaker optree en sy pond vleis vir sy ondersteuners eis:

Bron: http://www.etmanalytics.com (aangepas om huidige stand korrek weer te gee)

Die verwagte tydsberekening van die oorgang na ‘n twee- of meerpartystelsel word as volg deur www.emtanalytics.com uitgedruk: Given the potential outcomes of the next decade, the final takeaway from this analysis should be the recognition that any current political uncertainty is just the opening salvo in a process of realignment that is likely to consume the rest of the decade. Current indications are that the ANC will be in a position to retain power in 2019, but by 2024, the landscape may have shifted sufficiently for the first post-1994 transfer of power via the ballot box.”

Indien Afrikaners vir ‘n party stem wat onbeskaamd Afrikanersake bevorder en geen aspirasies het om eendag die meerderheidsparty  in die regering te wees nie, kan ons teen 2024 selfs 16 setels in die parlement hou (indien ons die kwynende proporsionele stem van Afrikaners in berekening hou), wat deurslaggewend kan wees vir enige party wat setels kort om aan bewind te kom. Ons party kan dan enige van ‘n aantal voorwaardes stel aan die ANC of DA wat aan bewind wil kom. Voorbeelde kan insluit (in geen spesifieke volgorde nie):

 • Die befondsing van een of meer enkelmedium Afrikaanse universiteite as private instellings
 • Die kwytskelding van sekere dele van die land aan die vereistes van Regstellende Aksie, Swart Ekonomiese Bemagtiging en Grondhervorming
 • ‘n Sonsondergangsklousule vir Regstellende Aksie wat kinders wat na 1994 gebore is kwytskel daarvan
 • Die oordrag van Afrikaanse medium skole vanaf die Departement van Onderwys na die Afrikaanse Taalraad, met meegaande befondsing, om as onafhanklike skole te bestuur
 • Die gewaarborgde beskikbaarstelling van Afrikaans deur die staatsdienste in die provinsies waar Afrikaans deur ‘n beduidende deel van die bevolking gepraat word
 • Praktiese stappe om uitvoering te gee aan Afrikaners se reg op Selfbeskikking, soos die implementering van voorstelle wat deur die Volkstaatraad aan die regering gemaak is
 • Groter bevoegdhede vir Orania en die befondsing vir infrastruktuurontwikkeling op Orania
 • Groter aftrekbaarheid van uitgawes vir medies, veiligheidsdienste en onderwys van persoonlike inkomstebelasting, ens.

Die Vryheidsfront Plus het in die verlede bewys dat hy met beide die DA en die ANC kan saamwerk. Die VF+ het die DA in staat gestel om in 2007 die munisipaliteit van Kaapstad te regeer en in 2009 is dr. Pieter Mulder deur die ANC as adjunk-minister aangestel. Die party kan hierdie ervaring gebruik in toekomstige onderhandelinge.

Ook in die tyd wat aanloop tot potensiële regeringsverandering kan ‘n Afrikanerparty heelwat vir Afrikaners beteken, soos die VF+ tot op hede gedoen het. Elke Nasionale setel beteken ongeveer R1 miljoen se befondsing aan ‘n party per jaar wat aangewend kan word vir navorsing, belegging in projekte wat Afrikaners ekonomies kan bemagtig en die dryf van hofsake ten behoewe van Afrikaners. Voorbeelde van sulke hofsake waarby die VF+  betrokke was, is die saak om Suid-Afrikaners in die buiteland toe te laat om te stem, die herstel van Transnet pensionarisse se aftreevoordele en om die sing van “Kill the Boer, Kill the Farmer” as haatspraak te verklaar.

Volgens www.emtanalytics.com kan die DA in hierdie verkiesing tussen 2% en 4% van die nasionale stem verloor as gevolg van sy rondvallery met Regstellende Aksie en Agang. Dit is egter nie vanselfsprekend dat die VF+ daarin sal slaag om hierdie kiesers op te vang nie. Die 52% daling in steun wat die VF+ ervaar het tussen die 2006 en 2011 munisipale verkiesings dui aan dat die VF+ ‘n ernstige geloofwaardigheidsknou onder Afrikanerkiesers gekry het toe dr. Pieter Mulder die adjunkministerspos aanvaar het sonder ‘n mandaat van sy kiesers of ‘n kwantifiseerbare voordeel wat die party vir sy kiesers in ruil daarvoor beding het, terwyl ‘n aantal prominente en gewilde leiers van die party uitgeboender is na afloop van die besluit om die pos te aanvaar.

Ten einde Afrikanerkiesers se aandag te trek sal die VF+ sy vlak van aktivisme drasties moet verhoog, minder staat moet maak op akademiese toesprake en mediaverklarings om sy boodskap by die kiesers uit te kry, sy organisatoriese vermoë (spesifiek takke) moet uitbrei en ‘n verkiesingsveldtog bestuur wat om die regte redes verras. Die VF+ sal moet leer uit die suksesse van AfriForum en kreatiewe maniere vind om die ANC en die DA in die verleentheid te stel weens hul rasgedrewe beleide. Die VF+ sal ook beter daarin moet slaag om dinamiese leiers te behou en soos ander ernstige partye sy beleid op skrif moet stel en toeganklike moet maak. Dit is elkeen uitdagende take wat die leierskap en die partystrukture op die proef sal stel.

Die geleentheid om wesenlike voordeel uit die parlementêre politiek te trek gaan egter nie vir lank met ons wees nie. Soos wat Afrikaners ‘n al kleinerwordende gedeelte van Suid-Afrika se kiesers word (verwys na die eerste grafieke) gaan ons al minder kan bereik binne die parlement.

Daarom is daar geen langtermyn plaasvervanger vir selfbeskikking nie en moet Afrikaners, ten spyte van dikwels uiteenlopende politieke oortuigings, daadwerklik bydra tot die vestiging en uitbou van ons eie gebied rondom Orania.

39 Comments

 1. Willem van As

  Ek dink nie mens kan dit beter se as dit nie, die VF+ het my stem.

  Reply
 2. Vorster

  Baie dankie vir ‘n baie goeie artikel. Ek gaan dit graag deel. Ek wil egter net daarop wys, dat sovêr my kennis strek die VF+ geen lid geskors of soos hier genoem, uitgeboender het, na die genoemde debakel nie. Prominente lede het wel die party verlaat en dit in party gevalle eers na hulle termyn bv. op die stadsraad van Pretoria uitgedien was.

  Indien ek verkeerd is vra ek byvoorbaat om verskoning.

  Groetnis

  Reply
  • Ebert Terblanche

   Vorster,

   Dankie ek is bly jy vind dit nuttig.

   Met uitboender poog ek om die persepsies te verwoord, want soos ons al moes leer tel gevestigde persepsies in die politiek meer as die werklikheid.

   Dit is egter goed dat jy ook jou siening deel. Dankie daarvoor.

   Reply
 3. Frik Lotz

  Die VF Plus is die vaandeldraer van minderheidsregte en selfbeskikking. Netso doen die party baie goeie dinge op verskeie vlakke. Die VF Plus is ons enigste hoop. Laat ons dus uitgaan en in ons duisende VF Plus stem. Saam is ons sterker!

  Reply
 4. Ebert Terblanche

  Mens kan net wonder watter toegewings die DA bereid sal wees om aan Julius Malema te maak, sou die EFF die alleenhouers van die balans van mag na ‘n verkiesing wees.

  Só ‘n uitkoms moet vermy word.

  Reply
 5. Kobus Bester

  Watter swartlokasies is deur ou RSA opgruim en verskuif waarop daar grondeise gestel kan word in die nuwe wergewing Ek is bewus van Lady Selborne en Garsfontein in Pretoria.

  Reply
 6. Tertius

  Na 1994 het enige en elke ‘verkiesing’ vir die Afrikaner in Suid-Afrika betekenisloos geword – dink ek. Die ‘verkiesings’ voor 1994 was ook nie juis veelseggend of van waarde vir die Afrikaner nie. Die model wat gebruik word is na my mening nie in staat om verteenwoordiging van die mense te bewerkstellig nie. Politieke partye is ‘n onding en kom neer op hebsugtige en magsugtige eksklusiewe tipe ‘besigheidsklieks’. Die verkiesing wat deur die Volksraad Verkiesing Kommissie uitgeroep is ‘n tyd terug, is ‘n stap in die regte rigting vir die Afrikaner.

  Ek gaan nie stem nie, daar is GEEN verteenwoordiging vir my as Afrikaner nie, selfs die VF+ is ‘n ‘ou hond sonder tande’. Die DA is niks van my nie en die res het ek niks aan nie. ‘n Koalisie met enige ander groepering as die Afrikaner is gedoem tot mislukking.

  Die Afrikaner het sy eie grondgebied nodig, onafhanklik, n republiek (e)met sy eie alles. Dit sal nooit in SA deur enige verkiesing verkry word nie, slegs met ‘n regsproses en of gewapende stryd.

  Reply
  • Ebert Terblanche

   Tertius,

   Ek stem saam dat selfbeskikking die enigste oplossing is, maar ek is bevrees dat regsprosesse en gewapende opstand vir ons op hierdie stadium nog minder kan beteken as ‘n verkiesing.

   Die rede hiervoor is dat ons nog nie oor ‘n gebied beskik waarin ons fisies die meerderheid is en ekonomies ontstrengel is van vreemde arbeid nie. Ons kan nie in ‘n hof gaan vra of die wapen opneem vir ‘n plek wat nog gebou moet word nie.

   Ons moet fokus op hulpbronne bymekaarmaak en aanwend vir die ontwikkeling van ons gebied. Regsprosesse en konflik teer op hulpbronne en neem dit na die sakke van prokureurs en wapenhandelaars.

   Ja, die verkiesing gaan nie vir ons ‘n Volkstaat gee nie, maar dit kan wel vir ons hulpbronne gee. Hulpbronne wat ons kan aanwend om ons eie gebied te bou.

   Ja, ons politici is nie volmaak nie, maar wie is? Hulle is minstens meer eerbaar is baie ander.

   Die eerste tog van ‘n reis begin altyd met ‘n paar treë wat ons met die voet moet loop, voordat ons in ‘n kar, trein, boot of vliegtuig kan klim. Dit help nie om te sit en wag vir die vliegtuig nie.

   Net so kan ons nie sit en wag tot die ideale politieke stelsel vir ons ‘n werklikheid geword het voordat ons dit tot ons voordeel begin gebruik nie.

   Ja eendag sal ons politieke partye groet, maar vir eers kan hulle nog van nut wees.

   Die bewys? Die VF+ het al baie meer tot Orania se ontwikkeling bygedra as die VVK of die Boeremag.

   Reply
  • wanda

   Goeie more, ek wil net graag hoor wat dink julle van Front Nasionaal, ek lees dit is n nuwe party gestig in Desember, groete

   Reply
   • Hanno

    Hallo Wanda.

    Dan Roodt het – ek dink – 5 jaar gelede by die VF+ aangesluit. Ek onthou hoe ek saam met ‘n paar mense na die verkiesing iets gaan eet het in Lyttelton, Centurion. Dan Roodt en Sebastiaan Biehl was ook daar. Dan Roodt het sy mening gelug dat die VF+ hom moet beeiwer om Pretoria tot ‘n selfregerende Afrikanerstreek te omskep. ‘n Debat het onstaan oor watter plek die beste geskik is vir ‘n Volkstaat: Orania of Pretoria. Dan Roodt het ‘n weddenskap aangegaan met Sebastiaan dat Pretoria in 5 jaar nader aan die volkstaat ideaal sal wees as Orania. (Of iets in daai lyn) Ons is vandag 5 jaar later, en Dan Roodt het nou Front Nasionaal gestig.

    Ek vertrou hierdie bietjie inligting sal vir jou voldoende wees om te besluit wie tussen die VF+ en FN se voete op terra firma is, en wie se kop in lugkastele verdwaald is.

    Reply
 7. Frik Lotz

  Mens kan seer sekerlik nie net sit en niksdoen nie. Gebruik alles wat moontlik is om saak vd Afrikaner te bevorder. Dan kan niemand n vinger wys en sê ons het nie alles probeer nie,insluitend verkiesings. Deur weg te bly bevoordeel in elk geval net die ANC. Kom mense,laat ons VF Plus stem en wys ons is ernstig oor minderheidsregte en selfbeskikking.

  Reply
 8. Frik Lotz

  Sien in vandag se Rapport van 23 Feb 2014 n stuk geskryf deur Dan Roodt waar hy weer die VF Plus aanval.Waarom is die FN gestig? Dit verwar en verdeel net die Afrikaner. Al wat FN doen is baie praat en die VF Plus aanval. Ek stem eerder vir n party soos die VF Plus wat geweldig baie doen vir ons mense,standvastig is en homself al bewys het. Bly weg van niksseggende party wat niks vir die Afrikaner kan doen nie. Stem VF Plus en maak hul sterker!

  Reply
  • Hanno

   Dan Roodt is ‘n “one man show” wat beweeg van een lug kasteel na ‘n ander. Ek dink nie sy FN sal hondhaar af maak in die verkiesing nie.

   Reply
 9. Sarie

  Jy is reg Fritz. Wat vir my opvallend is, is dat Dr Muller nog nooit vir Roodt in die openbaar aangeval het nie Hy was tog deel van die VF plus en is dit nie ‘n kwessie van dat hy nie in die leierskapposisie verkies is nie dat hy toe wegbreek nie Ek dink ook Afrikaners benodig Dr Mulder se redelike stem in die parlement Ek glo ook dat hy meer geloofwaardig by menige swarte is as die DA Hoe sterker one sy stem maak hoe sterker sal Orania se idee ook deurkom

  Reply
 10. Danie

  Stem VF+ n Duidelike boodskap moet uitgestuur word dat die Afrikaner besig is om te hergroepeer en dit moet duidelik blyk uit stem getalle vir bogenoemde party.
  Die DA verloen Afrikaner kiesers en die ANC (met kortbroekie) gebruik Afrikaners as “window dressing”

  Reply
 11. Hanno

  Dis al meer as ‘n dekade wat ek besef het dat die DA noodwendig die Afrikaner in die rug moet steek. Vir my was dit nog altyd so duidelik soos daglig, en daarom het ek nog altyd geglo daar is ‘n helder toekoms vir die VF+. Na die 2009 verkiesing, toe die Afrikaner vir ‘n derde keer soos skape vir die DA stem, het ek my vertroue in die Afrikaner as kiesers verloor.

  Persoonlik is ek nie seker of die VF+ ‘n toekoms het na 2014 nie – ‘n mens kan maar net hoop… maar so lank as wat hulle daar is, het hulle my stem!

  Gelukkig, as dit kom by Orania, dan tel elke onder steuner se daadwerklike bystand aan die plus kant van die balaansstaat, terwyl die kritiek van die teenstanders net warm lug is. Alle hoop is dus nog lank nie verlore nie.

  Reply
  • Hanno

   Watter Hanno is jy?

   Reply
   • Hanno

    den Boer. En jy?

    Reply
 12. Marius

  Baie dankie vir ‘n goeie en baie interresante artikel wat ‘n hele paar akkurate stellings maak. As n DA ondersteuner vir baie jare voel dit vir my asof ek op ‘n rigting afstuur waar ek nie meer seker is of die DA se sirkus-agtige optrede met Agang en nou die blou berette iets is waarmee ek myself wil vireenselwig nie. Dit gaan egter oor baie groter en belangriker aangeleenthede en die bogenoemde artikel spreek dit baie goed aan…wel gedaan!

  Wat die VF+ aanbetref ek dink hulle het baie te leer by Afriforum (waarvan ek n lid is en maandeliks bydrae gee). Afriforum word geag as ‘n moderne en ‘trendy’ organisasie wat Afrikaner belange beskerm. Wat hulle egter differensieer van VF+ is dat hulle met jong mense kontak op ‘n moderne en relevante manier. Ek sal vir die VF+ my stem kan gee as hulle dieselfde kan doen as hulle aan hulle beeld kan werk deur minder as hierdie uiters konserwatiewe 1980’s organisasie gesien te word van Omies wat grys pakke dra en tannies met Vootrekker rokke. Die jong Afrikaner persoon is aktief, modern, passievol, opdatum, trots, modieus, uitdagend en gedrewe….dis die beeld wat die VF+ moet aan werk om sy voortbestaan te waarborg!

  Reply
  • Hanno

   “Omies met grys pakke, en tannies met voortrekkerrokke.”

   Weet jy waaraan herinner hierdie kommentaar my? Myself in die laat 90’s, toe ek so 20 jaar oud was. Ek kom uit n Apolitiese NP huis, waarin alles wat regs is as verkramp en oudtyds afgemaak is. Die awb het ook nie gehelp om goeie persepsies op te bou nie. Ek het begin soek na n Afrikaner party, maar het nie kans gesien vir die muffige kp kultuur nie… tot ek dr Mulder hoor praat het: dit was asof hy alles in my hart perfek verwoord het. Toe ek betrokke raak by die vf, kom ek agter dat hierdie eintlik net gewone mense soos ek is, eintlik ook heel inteligent. Die “muffige kultuur” was toe al die tyd net in my kop – daar geplant deur n vyandige media. Dieselfde proses het hom herhaal toe ek by Orania betrokke geraak het: ek het gedink dis n plek vir n klomp vet omies in kakie klere wat elke aand op boere musiek sakkie sakkie. Nie dat daar enige iets fout mee is nie, dis net nie ek nie. Maar dit was n gruwelike stereotipe! Orania is gevul met allerdaagse, gewone en moderne Afrikaners – mense net soos ek.

   Hoekom sê ek dit? Omdat ek nog nooit n voortrekkerrok by n vf funksie gesien het nie. Ek wil jou uitdaag om te doen wat ek 15 jaar gelede gedoen het: daag jou persepsies uit. Gaan woon vf funksies by, en vind uit of die persepsies wat jy het waar is, en of dit net deur ander mense in jou geplant is.

   Reply
 13. Wim

  Maruis ek weet nie waar jy die Omies met grys pakke en Tannies met Voortrekker rokke in die 70 of 80 gesien het nie.Wat ek wel weet is dat daai Omies en Tannies hulle deel gedoen het om n moderende SA te skep en te veg dat jy ek weet nie jou ouderdom, nie maar in my geval gesorg het dat ek in veiligheid kon studeer werk en belasting te betaal sodat SA opgebou kon word en dat persone soos jy kon DA stem, modern ,passievol opdatum die trots as ek so rondom my kyk twyfel ek bietjie,modieus uitdagend en gedrewe kan wees. So ek sal eerder dankie sê en nie so afbrekend wees nie .Ek stem met trots nog al die jare VF plus.

  Reply
 14. Marius

  Hi Wim let wel dat my kommentaar nie afbrekend in enige manier bedoel is nie. My punt is dat die VF+ se ondersteuning nie baie hoog is nie, en heel moontlik daal. Dit inaggenome is my punt dat hulle die konserwatiewe, eng en oudmodieuse beeld sal moet afstof en sal moet herontwerp om die jong Afrikaner te lok en te kry om vir hulle te stem.

  In 1980 was n motorkar met elektriese vensters geag as luuks en duur, in 1990 was n kar met ABS gesien as besonders, maar vandag is beide van hierdie funksies of items so gewoond in ‘n kar soos die enjin en ratkas self. My punt is dat die verbruiker se behoeftes aansienlik verander het vanaf die 1980’s tot nou toe en die VF+ se boodskap van toe nie meer suksesvol in vandag se tyd gaan wees nie.

  Vir die VF+ om sy voortbestaan te virseker sal hul hul bemarkingstrategie moet aanpas en moderniseer, asook werk daarvan maak om die ver regse beeld reg te stel.

  Reply
  • Ebert Terblanche

   Ek dink Marius lewer geldige kommentaar wat opbouend kan wees indien dit met die erns wat dit verdien ondersoek word. Dankie vir jou mening Marius.

   Reply
 15. Frik Lotz

  Vriende,die VF Plus is besig om te groei en al hoe meer mense gaan VF Plus stem. VF Plus gaan almal verras by stembus. Terloops,die DA is ook hof toe oor hul sê e-tol stelsel is ongrondwetlik,maar die VF Plus is die party wat dit al vd begin af sê. DA gebruik nou VF Plus se argumente. Dis mos niks anders as politieke opportunisme nie! Hoe kan enige Afrikaner nou nog DA stem? Nee wat,stem liewer VF PLUS.

  Reply
 16. Ben

  Ideologies gesien is de volkstaatidee goed. ‘n Paar praktiese vrae:
  1 Met die beperkte hulpbronne wat in die Noordkaap bestaan, hoe voorsien leiers van hierdie gedagte dat wit Afrikaners ‘n meerderheid sal word in die streek? Afrikaans is buitendien die moedertaal van die oorgrote meerderheid in hierdie streek en is dit nie genoeg nie? Hoekom sukkel wit Afrikaners dan so om die politieke steun van anderkleuriges wat dieselfde taal en geloof het te kry?
  2 Hoe sal hulle ingesluit word in mynbouontwikkeling, of op watter maniere sal mense ekonomies kan floreer? Orania as dorp het tog beperkte moontlikhede.
  3 Hoe sal regte van Afrikanewrs in ander dele van die land deur ‘n volkstaat beinvloed word?

  Ek het gelees dat daar geen verdere grondeise in die Noordkaap is nie, wat dit stellig vanuit hierdie perspektief gesien veiliger as ander dele maak.

  Front Nasionaal se hoofidee lyk dit my gaan oor die gebruik van die woord “volk” en “gemeenskap”. As “volk” in argumente gebruik word word dit ondersteun deur internasoinale konvensies, maar “gemeenskap” soos wat die VF volgens Dan Roodt gebruik, het nie dieselfde “aansien” nie. Waarom kan mense nie maar saamwerk en duidelik verkry oor sulke kleinighede waarvan die man op straat nie bewus is nie?

  Reply
  • Ebert Terblanche

   Hallo Ben, hier is my gedagtes oor jou vrae:

   1) (a) Indien natuurlike hulpbronne ‘n vereiste vir suksesvolle volke was, dan moes die volgende lande/state almal leeggeloop het teen hierdie tyd: Nederland, Denemarke, Switserland, Oostenryk, Japan, Singapoer, Suid-Korea, Tasmanië, Taiwan, Israel, Malta, Monaco, Italië, Hong Kong en België. Die feit is dat al wat mense nodig het om te floreer is ‘n plek en vindingrykheid. Hulpbronne speel geen rol nie, want hulpbronne is altyd bekombaar op die ope mark. In hierdie opsig beskik Orania oor die land se beste en grootste watervoorraad en genoeg grond en son om ‘n volhoubare toekoms mee te bou.

   1) (b) Orania skakel gereëld met ander volke en hul gemeenskapsleiers.Dit is egter uit stempatrone duidelik dat die meerderheid kiesers in die Noord-Kaap dit verkies om nader aan die ANC te beweeg in eerder as verder. Dit word waarskynlik veroorsaak deur die wyse waarop hul geskiedenisbeskouing (en toekomsbeskouing) verskil van ons eie. Nie almal wat Engels praat is Engelse nie en ons kan niemand dwing om Afrikaners te wees wat dit nie uit eie oortuiging is nie.

   2) Wie bedoel jy moet in watter myne werk? Orania bied heelwat geleenthede. Die omgewing is een van die mees produktiewe landbougebiede in die land. Benewens landbou doen die toerisme, onderwys, konstruksie en finansiële dienstesektore baie goed op Orania. Toegang tot die internet maak dit ook vir enigeen moontlik om goedere of dienste aan die hele wêreld te lewer.

   3) Afrikaners het reeds bitter min regte in Suid-Afrika, met die reg op werk, op welsyn, op veiligheid, op skole en selfs op eiendom wat al meer ingeperk word. Indien die huidige tendens voortduur sal Afrikaners dit baie moeilik vind om hul lewensstandaard te handhaaf oor die langtermyn. Hierdie uitsiglose uitkoms kan slegs deur ‘n volkstaat verhoed word. Binne die volkstaat sal Afrikaners oor die volle spektrum van mense- en ekonomiese regte beskik, terwyl die volkstaat in die bresse sal kan tree namens Afrikaners waar hul regte deur ander state bedreig word. In dieselfde wyse as waarop Engeland, Amerika, Israel of Rusland optree wanneer die regte van hulle burgers en volksgenote in die buiteland bedreig word.

   Om die woorde “volk” en “gemeenskap” teenoor mekaar af te speel en te dink dat bloot die regte gebruik daarvan die sleutel tot selfbeskikking hou is hopeloos naïef. Vryheid is iets wat verdien en opgeneem word. Dit is nie iets wat deur die ANC regering, die Internasionale Hof of die Verenigde Nasies uitgedeel word aan mense wat die regte terme gebruik nie. Enigeen is welkom om by Orania aan te sluit en te help om vryheid ‘n werklikheid te maak. Ongelukkig is daar egter baie mense wat eerder kortpaaie soek wat nie bestaan nie.

   Reply
   • Ben

    Dankie vir die antwoorde. Skakel gisteraand die TV aan en sien toe ‘n program oor die KhoiSan groepe en hul taal. Dit lyk my die sentiment oor die algemeen is dat daar ‘n gevoel is dat die inheemse tale en dialekte deur kolonaliste (hetsy Brittanje, sendelinge of die Afrikaners) onderdruk was. (Was daar egter voorheen wel ook ‘n geskrewe kultuur onder hierdie mense, wat dan kla en vandag die voorreg het om skoolopleiding te ontvang…?). Dit skep by my die indruk dat ‘n volkstaat nie so geredelik in die Noord-Kaap in die bree aanvaar sal word nie. Vierkiesingsuitslae bevestig ook hierdie vermoede. Om Afrikanergemeenskappe soos Orania te vestig is uiteraard prysenswaardig.

    Reply
    • Gemsbok

     Dit is waarom ons ‘n meerderheid moet vorm in die gebied waar ons onsself wil regeer, want die ander volke gaan dit nie vir ons gun nie, maar as ons die meerderheid is kan hul ons ook nie verhinder om onsself te regeer nie.

     Dit is ook waarom die Noord-Kaap ons enigste hoop op selfregering is, want in al die ander streke van die land is ons te min om ‘n demokratiese meerderheid te vorm.

     Reply
     • Ben

      Selfs in die Noordkaap sal dit nie so maklik wees nie. Dit is betreurenswaardig dat in Suid-Afrika nie politieke modelle gevind kon word wat nie ‘n blote na-aping van Westerse en Europese modelle was nie; groepsgebiede vir elke volk was moeilik definieerbaar en die stedelike kwessie het oneindige probleme veroorsaak; en ook, ‘n “demopkratiese” benadering met sy kunsmatige gelykmaking skep nou ook legio probleme want op die ou end doen almal wat hulle wil, geweld en misdaad spiraal buite beheer en produktiwiteit bly laag en lyk dit of die land maar deur sy kommunistiese regeerders gemanipuleer word. Miskien moet ‘n mens hoop dat partye soos die ACDP groter groei onder die mense in die Noordkaap sal toon. Slegs as daar mede-Christelike respek is sal die situasie verbeter.

     • Gemsbok

      Ben, niemand het gesê dit gaan maklik wees om selfbeskikking in die Noord-Kaap te bereik nie. Dit gaan beslis nie maklik wees nie.

      Wat ons sê is dat dit moontlik is vir Afrikaners om selfbeskikking in die Noord-Kaap te bereik, omdat ons ‘n getallemeerderheid op ‘n deel daarvan kan vorm, wat groot genoeg is om ons as volk te akkomodeer.

      Ons hoef nie op ander te hoop nie. Die bal is in ons hande. Ons beskik oor die kennis, oor die bates en oor die vaardighede om ons eie staat te bou. Al wat ons kort is wilskrag.

      Die probleem met die modelle van regering is dat mens nooit jou brood aan albei kante kan botter nie. Afrikaners het gedink ons kan oor onsself regeer en ons kan goedkoop swart arbeid gebruik. In werklikheid was hierdie ‘n versinsel en ons kon slegs tussen een van die twee kies. Omdat ons goedkoop arbeid gekies het, het ons alle selfseggenskap verloor.

      Met Afrikanerarbeid in die Noord-Kaap kan ons weer seggenskap oor ons toekoms bekom.

 17. Gwen

  Ons het as Immigrante in SA gekom einde 1958.Ons was 7 persone sterk! Ons is belasting betalers, huis-eienaars en het permanente verblyfsvergunnings. Omdat ons nie ons EEC paspoorte wil opgee nie is ons sogenaamd “Aliens” in die Land! Ons mag nie stem nie en ons is nie die enigstes nie! Daar is baie van ons! Waarom word vir ander sogenaamde binnelopers en tronkvoels die reg gegee om te stem as hulle nie eens belasting betaal nie! Hulle froleer almal van ons as belasting betalers, se geld! Ek wens iets kon daaraan gedoen word en sal ek tog so graag vir VF Plus wil stem. Die ander partye is net ‘n klom gebalde vuiste,dansende poppekasterye!

  Reply
 18. Frik Lotz

  Kyk more 8 Maart 2014 op SABC 2 vanaf 11H00 tot 12H00 na n direkte uitsending vd bekendstelling van VF Plus se verkiesingsmanifes.

  Reply
 19. André van Vuuren

  Dankie vir al hierdie klomp positiewe gedagtes wat hier uitgekom het. Daar was beslis ook neg gedagtes maar dit voltooi die prentjie wat help om n finale besluit te kan neem.
  Wat is die kans dat ons vir Gwen hulle , en andere kan help om die probleem op te los.
  Ek moet vamiddag bieg, daar was n sameloop van omstandighede wat veroorsaak het dat ek begin twyfel het of ek weer VF+ moet stem. Na hierdie artikel en bespreking wat gevolg het voel ek weer baie goed en weet ek dat ek tog eintlik al die jare reg gestem het. Sal n mens moontlik n heruitsending van vanoggend s’n kan sien? laat weet my asseblief. Hanno jy het mos my e-pos adres.
  Frontgroete,

  Reply
 20. lieven

  Ek gaan beslis FN stem die verkiesing ons het nuwe bloed nodig .Geen dis respek aan die MULDERS nie maar dit lyk nie goed as n party so agter uit geboer het en daar het geen verandering in die party gekom nie.As jy so sleg doen in n verkiesing moet jy die tuig oorgee aan iemand anders.Aangesien dit nie gebeur het nie kies ek die keer vir iets nuuts.Ten laaste as n boer is ek ook nie oortuig dat dr mulder eenige iets goets uit sy pos as ajunk minister van landbou gedoen het nie, Loon verhoogings onder sy regeering!Nuwe grondeiese wat oopgemaak gaan word!Plaas aanvalle wat net styg! nee wat VF verkoop dit nie meer aan my dat hulle die pos aanvaar het om insae te kry nie.Ek is n trotse uitwooner van orania en lid van afriforum maar vf+ kry nie weer my stem onder die omstandighede nie is ook nie beindruk met hul verkiesingsmanifes nie.

  Reply
  • Frik Lotz

   Dr. Mulder het al baie reg gekry vir boere en Afrikaners in sy pos as adjunkminister. Maak net jou oë en ore oop. Gaan kyk http://www.vfplus.org.za en http://www.nuwevisie.co.za En nee,die VF Plus boer nie agteruit nie,maar groei geweldig. Mense gaan n skok kry met die uitslae van verkiesing en gaan nie glo hoe goed VF Plus gedoen het nie. Die tyd is nou! Stem VF Plus!

   Reply
 21. André van Vuuren

  Nouja daar het julle dit. Ons stem vir n nuwe/ander party net omrede die gevoel is dit is tyd vir nuwe bloed. O griet nee as dit die enigste rede is om van party te verander het dit laat in die aand geword. Lieven leeven.
  EK WEET WAT EK HET. DIT IS N PARTY WAT NIE MODDER GOOI NIE, WANT HY WEET DAN VERLOOR HY “GROND”. Help liewer en help bou aan wat reeds bestaan. Praat en praat hard en duidelik dat jy gehoor word. Ek is oortuig daarvan dat ons SAAM moet bou en nie moet verdeel nie. Stel foute reg en stap die pad saam.

  Reply
 22. Rens Roodt

  ek gaan FN stem want ek wil nie meer langer wag vir selfbeskikking nie
  Ek kan nie meer saam met die anderkleurige gemors bly nie – het VF+ gestem maar hulle belofte aan selfbeskikking het to dusver nie gerealiseer nie – Dit help ook nie vir my en my volk om weer saam met ander minderheidsgroepe te staan nie want dan moet ons weer vir hulle ook sorg en na n paar jaar se aanteling sit ons weeer met wit swart bruin en in dieselfde situasie as vandag – ek glo dat elkeen oor homself moet regeer soos Vader se Woord se – kies uit jou eie broers om oor jou te regeer – sodoende skakel jy dit uit dat daar n konflik kom – Dit is so lekker om net tussen jou eie mense te kan wees – Ek is baie lief vir ons Hemelse Vader en ons blanke boerevolk en smag weer na apartheid want dan sal ons weer VADER eerste stel en sal ons weer ‘n nasietrots ontwikkel – Ons is besig om so te verval a.g.v. hierdie vermenging dat van ons kinders al dink dit is goed en reg – Ek haat dit – Groot Almagtige Vader, wees ons asseblief genadig en kom red ons uit die hand van al hierdie swart, geel en bruin volke rondom ons uit. Ons sal dans en sing soos Dawid van ouds toe hy U Verbondsark teruggebring het na Israel – Aan U behoort al die eer. Dankie Vader.

  Reply
 23. Frik Lotz

  As jy gekant is teen regstellende aksie en grondeise,stem dan VF Plus. As jy regstellende aksie en grondeise steun,stem dan ANC of DA. Die VF Plus staan sterk op Christelike beginsels en minderheidsregte en is die logiese keuse om voor te gaan stem. Stem beslis VF Plus!

  Reply
 24. Walter

  Baie goeie Artikel Ebert, hopelik lees al die Afrikaanse DA-stemmers dit voor hulle weer dieselfde fout maak op 7 Mei!

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

12 + seven =