fbpx

HongaryeIn veral Europa is tans die “multi-kulturele samelewing” die ideaal wat die elite in die politici, media en ander meningsvormers voorstaan en met mag propageer. Lande wat grootliks “volkstate” was, en deels nog is, probeer hulle bes om die demografiese oorwig van die “staatsvolk” te verminder deur massiewe immigrasie te bevorder en dit as goed, verrykend, noodsaaklik en onkeerbaar te beskryf.

Immigrasie van mense uit ander lande en volke is inderdaad iets wat nog altyd plaasgevind het en wat onder sekere omstandighede verrykend en noodsaaklik kan wees. Onkeerbaar is dit beslis nie, en goed is dit ook net onder sekere omstandighede. Omdat sekere individue van sekere volke waarde toevoeg deur skaars vaardighede saam te bring, werk te skep en goed te integreer beteken nie dat immigrasie daarom in alle gevalle so afloop nie. Trouens, in meeste gevalle lei immigrasie, veral massa-immigrasie, tot ontwrigting, konflik en vervreemding. Samelewings wat weens hulle geskiedenis immigrante-samelewings is, soos die VSA, Australië, Brasilië en ook ons eie Suid-Afrika moet maniere vind om daarmee saam te leef en die diversiteit te akkommodeer. Samelewings wat egter etnies grootliks homogeen is en oor ‘n lang geskiedenis van een volk met sy eie staat beskik, is in ‘n gelukkige posisie en sou dwaas wees as hulle die toestand sou probeer verander.

Die probleem kom gewoonlik in wanneer groot getalle van een groep na ‘n spesifieke land immigreer. Individue het geen keuse as om te integreer, en gewoonlik is hulle individuele keuse om te immigreer ook ondersteun deur die wil om ‘n nuwe lewe in ‘n nuwe vaderland op te bou. Dit is die soort mense wat die VSA die suksesvolste en magtigste land op aarde gemaak het. Dit is egter ‘n historiese sameloop van omstandighede wat nie sonder meer herhaal kan word nie en wat ook nie vir meeste samelewings geld nie. Talle ander samelewings wat deur immigrante uit verskeie oorde ontstaan het is alles behalwe ekonomies suksesvol of polities stabiel. Dink maar aan Argentinië, Brasilië of Meksiko, om enkeles te noem. Die ondervinding leer dat grootliks homogene samelewings oor die algemeen meer vreedsaam en stabiel is as die “multi-kulturele samelewings” en dat daar geen noodsaaklikheid bestaan om samelewings meer multi-kultureel te maak om hulle te verbeter nie. Die groot dryfkrag om samelewings “multi-kultureel” te maak het eerder iets te doen met anti-nasionale linkse denke en haat vir die eie (oikofobie) as met die rasionele argumente soos die ekonomiese inspuiting, vernuwing en kennisoordrag wat dit sou meebring.

Die Europese Unie se leiers loop tans voor in die koor van multi-kulturalisme. Daar is egter al hoe meer ‘n gaping tussen die elite sonder ‘n vaderland, wat aanhangers van liberale oortuigings is, en aansienlike dele van die bevolkings in die onderskeie lidlande. Daar is egter ook regerings binne die EU wat nie die elite in Brussels se koers volg nie, maar wat staan op hulle lande se soewereiniteit en die reg om behoudende, patriotiese oortuigings te bevorder. Een so ‘n regering is die van Victor Orban, eerste minister van Hongarye. Omdat hy hom nie neerlê by die EU-elite se eise soos multi-kulturalisme, liberalisme en die afsweer van die nasionale en van Christelike en tradisionele waardes nie, word hy dikwels deur meningsvormers aangeval. Hongarye en sy eerste minister, wat demokraties en met ‘n volstrekte meerderheid verkies is, sien egter nie die links-liberale weergawe van demokrasie, wat vandag in die Weste as die enigste aanvaarbare regeringsvorm gesien word, as die geskikte een vir Hongarye nie. Daar is patriotisme en die gewortelheid in die eie kultuur die onderbou van die samelewing. Om vreemde kulture en vreemde, onaanpasbare godsdienste soos die Islam op groot skaal in die land in te bring skep ‘n groot risiko en verg baie moeite (indien dit hoegenaamd slaag) om dit te integreer. Om die rede word immigrasie van vreemde kulture en godsdienste (mense buite die EU) ook afgekeur. Die EU-elite probeer egter toenemend nasionale regerings se soewereiniteit van hulle wegneem om hulle in lyn te bring.

In die kleine volg ook Orania die oortuigings van Hongarye en staan teenoor ‘n magtige apparaat uit partye, die media en instellings wat vermenging wil afdwing en weerstand daarteen as onaanvaarbaar beskou en verdag maak.

Sebastiaan Biehl is `n navorser by die Orania Beweging.

7 Comments

 1. Dante'

  Sebastiaan ek hou van alles wat jy hier se, maar ek glo ook jy weet dat die Orban-regering verlede jaar die byeenkoms van die National Policy Institute verbied het en selfs sover gegaan het om Richard Spencer vir drie jaar uit die E.U te verban. Ek dink die mense wat aan die voortou staan van die alternatiewe/nuwe regs het ook gedink hulle het ‘n bondgenoot en vriend in Orban maar hulle het hul lelik misgis.

  Reply
 2. Péter

  Ons Hongare het stryd vir onze taal en kultur en vry. Ons dink dat is almal volk se die reg.

  Reply
 3. Ben

  As ‘n mens na die geskiedenis ter plaatse kyk het mense soos Dr. Verwoerd die Afrikaner gevlei deur te dink dat ‘n algemeen aanvaarde volkstrots gekweek kan word. Wette soos die groepsgebiede wet en wet op gemengde huwelike het egter dalk ‘n onderliggende vrees verberg, want rasvermenging was sedert die ou Kaapdae al ‘n verskynsel. Ek is bevrees die paar wat wel trots is op wat Afrikanerkultuur tot stand gebring het soos orgidiee in ‘n vreemde landskap is.

  In plaas daarvan dat mense dink oor die verskynsel van trans-kulturele waardes, word multi-kulturalisme dikwels as ideaal voorgehou en die effek is ook dikwels ‘n potjiekos sonder smaak.

  Mandela het duidelik getoon dat sy “Christenskap” ondergeskik is aan humanistiese waardes en die vraag wat by ‘n mens ontstaan is dat as DIT is wat jy kan verwag van die beste uit Suider-Swartafrika, is dit dan nie beter vir jou eie oorlewing om jou heeltemal daarvan af te sonder nie? Jou boodskap van vrede was nie aanvaar nie en nou beweeg jy aan.

  Reply
  • Awie

   In Verwoerd se tyd met Afrikanernasionalisme en in die konteks van die tyd was afsonderlike ontwikkeling as oplossing gesien om die probleme (geweldsmisdaad,rassehaat) wat ons vandag het te voorkom,met die geintegreerde multikulturele nuwe SA. Dit het nie net om rasvermenging gegaan nie. Dis eintlik die leiers na Verwoerd se dood; Vorster,Botha wat Apartheid begin verwater het en uiteindelik de Klerk wat die Afrikaner gevlei en verlei het na swart meerderheidsregering met die hele regverdiging van oorname van die ANC regime. Mandela was ‘n humanis,daarby ook kommunis-nêrens het mens ooit kennis geneem daarvan dat hy ‘n “Christen” sou wees nie,hoewel humanisme en sy “welwillendheid” hom “Christelik” laat voorkom het,maar dit het juis om die mens en “menseregte” gegaan. Dis juis “menseregte” in ons samelewing wat baie meer probleme veroorsaak-die afskaffing van die doodstraf om maar een netelige saak te noem.

   Reply
 4. Hanno

  Kultuur- en volksverskeidenheid:- Die Here het grense tussen nasies en tussen volke gestel, en verwag van ons om dit te eerbiedig (Hand. 17:26). Dit is ‘n voortsetting van die taalverwarring wat tydens die bou van die toring van Babel ingestel is (Gen. 11:5-8). Dit was verkeerd in die oë van die Here dat die Babiloniërs ‘n wêreldstaat met net een taal wou instel, daarom het Hy vir elke groep sy eie taal gegee. Hulle het uitmekaargespat en elkeen in sy eie woongebied onder sy eie regering gaan woon. Hieruit het verskillende volkskulture ontstaan. Die erkenning van hierdie verskeidenheid is die enigste grondslag vir gesonde verhoudings tussen volke. In die evangelisering van die wêreld word ons ook na elke volk en taal gestuur sodat hulle verkieslik in hulle eie taal geëvangeliseer kan word. In die eindtyd gaan daar egter onder die aanstigting van die Satan, die Antichris en die valse profeet ‘n wêreldstaat met net een regering, een godsdiens en een ekonomiese stelsel geskep word (Op. 13:1-18). Die opkomende nuwe wêreldorde beywer homself hiervoor. Dit sal ‘n ernstige vergryp teen God se orde van onafhanklike en selfbeskikkende volke wees, daarom sal die Here Jesus die bose lewenswyse en samelewingsorde van die Antichris tydens sy wederkoms vernietig. http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Fundamentalisme.htm

  Maniere van Skrifverklaring ; Bybelse Volksgrense ; Teologiese Liberalisme – prof Johan Malan – http://www.bibleguidance.co.za
  In godsdienstige liberalisme word die Bybelse feit heeltemal ontken dat die Here grense tussen volke gestel het. ‘n Teks soos die volgende word óf geïgnoreer óf heeltemal verdraai: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het” (Hand. 17:26). Hierdie “grense” het tog baie belangrike implikasies – nie net volkekundig en staatkundig nie, maar ook taalkundig en godsdienstig. Die evangelie moet aan elke groep in sy eie taal- en kultuurverband verkondig word, omdat dit benewens die redding van individue ook daarop ingestel is om gesins- en volksinstellings te verchristelik, te onderskraag en te versterk.
  Die teologiese liberalis ontken grense van hierdie aard omdat hy besig is om aan ‘n internasionale, geïntegreerde, nie-rassige, nie-seksistiese samelewing te bou, waarin daar uiteindelik ook beweer sal word dat alle godsdienste dieselfde God aanbid. Hy beroep homself graag op tekste soos die volgende: “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus” (Gal. 3:28). Hierdie teks word dan verdraai deur dit sosio-polities te verklaar en te beweer dat volksgrense verval, sosiale stande uitgewis en dat geslagsverskille tussen mans en vrouens nie in ag geneem moet word nie. Alles kan dus saamvloei en een word, wat beteken dat homoseksuele verhoudings ook in orde is.
  Hierdie teks het duidelik net op geestelike gelykwaardigheid betrekking. Wanneer dit by redding kom, gee die Here nie aan ‘n Jood voorkeur bo ‘n Griek, aan ‘n ryke bo ‘n arme, of aan ‘n man bo ‘n vrou nie. In samelewingsverband geld al hierdie verskille egter nog steeds: Paulus identifiseer homself baie duidelik as ‘n Israeliet of Jood (Rom. 11:1; Hand. 22:3); diensknegte word tot gehoorsaamheid aan hul here aangemoedig (Ef. 6:5); en die man se posisie as die hoof van die vrou word ondubbelsinnig bevestig (Ef. 5:22-23).
  Die ernstige Christen kan homself hoegenaamd nie met die liberale teoloë se wyse van Skrifverklaring vereenselwig nie – nie net omdat dit op politieke of humanistiese aanvaarbaarheid ingestel is nie, maar ook omdat dit op ‘n skewe en krom verklaring van die Skrif gebaseer is.

  Reply
 5. Hendrik Visser

  Di is duidelik dat die swarte hier in Suid Afrika, die huidige gegeerders, ook nie hou van ander “kleure” nie,. Kyk maar na iets soos die keuses wat gemaak moet word by sportspanne. Daar is ‘n vereiste dat soveel en soveel “etnies” swart moet wees. In die werkplek, soos Eskom nou, wat reeds ten gronde is weens die gebrek aan kundiges, gaan voort om die “wittes” te verwyder, ten spyte van Ramaposa se verklaring dat “daar nou met ers op die aanstelling van kundiges begin sal word om Eskom te red”. Muli-kulturalisme kan nie werk nie, die meerderheid “kultuur” sal oorheers.

  Reply
  • ANDRIES MARITZ NZ

   Jy is reg Hendrik,
   Dit is en word deurentyd, oraloor toegepas dat die meerderheid-kultuur/etniese groep, domineer en beheer, want dit is deur die eeue en steeds die menslike neiging om jou eie groep/kultuur/etniese groepering of wat jy dit wil noem, se voortbestaan die beste te verseker.

   Soortgelyk word hierdie in besigheid toegepas deur byv. 51% aandelebeheer, grootste markaandeel, ens. Hierdie is natuurlik nie noodwendig “etnies/kultuur” gebonde nie, maar dieselfde beginsel van oorheersing en dit verseker “jou groep” se suksesvolle voortbestaan.

   Ek is 72 en in SA gebore, goeie wêrelwye ervaring, hoogste kwalifikasie in besigheidbestuur en wou SA nooit verlaat nie, maar het op 59 na New Zealand gekom waar ek stilweg op my eie leef, want jou boegenoemde “meerherheid kultuur” en my skatting dat dit nie in my leeftyd in SA sal verander nie, het my na NZ laat kom.

   Komplimente aan Carel en sy span daar op Orania en vorentoe glo ek sal dit sterker uitbou en alles van die beste.

   NS: My eenvoudige en kort stelling en wat aansluit by wat Sebastiaan skryf, is:
   As integrasie en hetrogene samelewing so goed en haalbaar is, waarom is ons wêreldwyd nie teen hierdie tyd ‘n skakering van sjokolade en met ‘n homogene taal nie ?
   Toegegee dat daar sukses behaal is, maar nie soos te wagte, want anders sou ons nie steeds aparte nasies/etniese, ens. groeperings wees nie.

   Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

ten + 9 =