Oker VolksliedKompetisie

Orania is ‘n selfstandige gemeenskap met ‘n vryheidstrewe, wat verskillende simbole het en nou ook die behoefte het aan ‘n Orania-lied. Ons wil verseker dat dit van hoogstaande gehalte is en die toets van die tyd kan deurstaan. Dis nie ‘n populêre of kommersiële lied wat net deur ‘n kunstenaar opgeneem word nie, maar wat in ‘n koor of samesang gesing kan word. Ons dink aan iets soos Die Stem en die Vrystaatse en Transvaalse volksliedere as voorbeelde.

Met die oog daarop het OKeR (Orania Kunsteraad) nou onderneem om ‘n kompetisie uit te skryf.

Is jy goed met woorde? Kan jy ‘n mooi melodie komponeer? Maak die Afrikaner se vryheidsideaal jou opgewonde?  Raak ‘n pragtige volkslied jou hart aan? (Dink aan Die Stem van Suid-Afrika, Flower of Scotland, Ireland’s call, Die lied van Jong Suid-Afrika.)

Kompetisie sluit 31 Mei 2022
(Lees asb die reëls en regulasies deeglik deur.)

Prysgeld:

R10 000 vir die wengedig/-lirieke en

R10 000 vir die wenmelodie.

Jou inskrywing kan net ‘n gedig wees OF ‘n volledige lied met woorde en melodie.

Inskrywingsgelde:

R250 per gedig/lirieke en R250 per melodie.

As jy dus ‘n volledige lied inskryf, is die inskrywingsgeld R500.

Die formaat van ‘n melodie-inskrywing is bladmusiek, en nie ‘n klankopname nie. (Lees asb die reëls en regulasies deeglik deur.)

KompetisieReëls

-Doel van kompetisie

 1. Die doel van hierdie kompetisie is om ‘n ‘Orania-volkslied’ saam te stel.

Algemeen

 1. Die kompetisie bestaan uit twee afdelings naamlik:
 2. Afdeling: Lirieke (die woorde van die Orania-volkslied)
 3. Afdeling: Melodie (die melodie van die Orania-volkslied)
 4. Die organiseerder behou die reg voor om, indien daar na sy mening te min inskrywings ontvang is, of as die standaard van inskrywings nie hoog genoeg is nie, geen wenner aan te wys nie.
 5. Die organiseerder behou die reg voor om die kompetisiereëls ter eniger tyd aan te pas of die kompetisie te kanselleer, as dit volgens sy oordeel nodig is of as gevolg van omstandighede buite sy beheer.
 6. Wanneer daar geoordeel word dat ‘n inskrywing nie die werk is van die persoon wat dit ingeskryf het nie en dat die persoon dus plagiaat pleeg, sal die inskrywing nie in ag geneem word nie en sal die persoon aan die relevante liggaam gerapporteer word.
 7. Die organiseerder van die kompetisie is Orania Kunsteraad (OKeR).
 8. Inwoners sowel as nie-inwoners kan aan die kompetisie deelneem.
 9. Die lied mag nie voorheen (of vir die duur van die kompetisie) op enige sosiale media of enige ander media-platform gespeel of gedeel word nie.

Eiendomsreg

 1. Alle inskrywings (lirieke en melodie) word die eiendom van OKeR sodra dit ingeskryf word.
 2. OKeR behou die reg voor om aanpassings of wysigings aan die melodie of die lirieke te maak.
 3. Geen tantieme sal betaal word nie.

Datums

 1. Inskrywings word vanaf Januarie 2022 ingewag.
 2. Alle inskrywings moet voor of op Dinsdag, 31 Mei 2022, 23:59 ontvang word.
 3. Die wenner sal op Saterdag, 13 Augustus 2022 aangekondig word.

Inskrywings

 1. Persone wat vir die kompetisie inskryf sal bevestiging van ontvangs vanaf die organiseerder ontvang. Indien geen bevestiging deur die inskrywer ontvang is nie, word die                inskrywing geag nie ontvang te wees nie. Maak dus seker dat u sodanige bevestiging ontvang.
 2. Inskrywings vir die Afdeling: Lirieke (woorde/gedig) sal in teksformaat ingedien word en die inskrywings vir die Afdeling: Melodie sal as bladmusiek ingedien word.
 3. Inskrywings moet per e-pos na volkslied@orania.co.za gestuur word om as geldig geag te word.
 4. Daar is geen beperking op die hoeveelheid inskrywings wat ‘n persoon kan inskryf nie.

Inskrywingsfooie

 1. ’n Inskrywingsfooi van R250 per inskrywing sal gehef word. Indien ’n inskrywer dus beide lirieke en ’n melodie inskryf, geld ’n totale inskrywingsfooi van R500. Met die hef van           ’n inskrywingsfooi word daar verseker dat die deelnemer ernstig is oor sy/haar bydrae en gehalte werk lewer.
 2. Inskrywingsfooie sal gebruik word om administratiewe uitgawes (reis en verblyf van adviseurs, advertensie, webblad, wenner-aankondiging, ens.) te dek en sal ook deel                   uitmaak van die prysgeld.

Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting

 1. Die wenners se name en vanne sal bekend gemaak word.
 2. Die kontakbesonderhede van inskrywers sal aan die Orania Beweging gegee word vir ledewerwingsdoeleindes.

Beoordeling

 1. ‘n Paneel adviseurs oorweeg alle inskrywings.
 2. Die inskrywings sal anoniem beoordeel word.
 3. Hoewel die beoordelaars van die hulp van ‘n paneel van kundiges gebruik sal maak, sal die finale besluit oor die wenners van die twee afdelings van die kompetisie steeds by OKeR se Volksliedkomitee (‘Die beoordelaars’) lê.
 4. Die beoordelaarspaneel bestaan uit:
  1. Een verteenwoordiger van Orania Aandeleblok
  2. Een verteenwoordiger van Orania Verteenwoordigende Raad
  3. Een verteenwoordiger van Orania Beweging
  4. Drie verteenwoordigers van OKeR.
  5. ‘n Avstig-pionier
 5. Beoordelaars se beslissing is finaal.

Pryse

 1. Die prysgeld vir elke afdeling van die kompetisie (te wete Afdeling: Lirieke (woorde/gedig) en Afdeling: Melodie) is R10 000. Indien ’n persoon se inskrywing beide lirieke en ’n melodie insluit, kan dit in aanmerking kom daarvoor om beide die afdelings te wen en dus R20 000 prysgeld te ontvang.
 2. Geen prysgeld sal vir tweede of derde plekke gegee word nie.
 3. Prysgeld sal elektronies oorbetaal word. Die wenner sal genooi word na ‘n amptelike Volkslied-funksie in Orania.
 4. Direkte familie van enige van die beoordelaars sal nie die kompetisie kan wen nie.
Hoe om in te skryf

Inskrywings open 1 Januarie 2022 en sluit 31 Mei 2022 om middernag. Geen inskrywings sal voor of na die tydperk aanvaar word nie.

Lees asb die reëls en regulasies deeglik deur voor jy inskryf, raadpleeg ook die aangehegte riglyne.

 

 

Stap 1:
Slegs lirieke: Jou lirieke moet  in ‘n Word -dokument, Arial – pt 12, 1.5 spasiëring ingedien word.
Volledige lied: Die bladmusiek met die woorde moet in ‘n PDF-formaat ingedien word. 

Stap 2:
Betaal R250 per werk wat jy gaan inskryf in die volgende rekening:
Begunstigde: OSK Koöperatiewe Bank Beperk
Bank: Standard Bank
Takkode: 050 103
Rekeningnommer: 041 712 617
SWIFT-kode: SBZAZAJJ

Baie belangrike verwysing: GO002 & jou naam en van.

Stap 3:
Stuur ‘n e-pos na volkslied@orania.co.za 
Heg bewys van betaling plus die Word / Pdf van jou inskrywings, aan.

Gee asb vir ons die volgende inligting in jou e-pos (Laai inskrywingsvorm af):

Jou naam & van
Geboortedatum
Jou inskrywing/s (lirieke of volledige lied)
Selfoonnommer
Woonadres 

*Jy sal ‘n e-pos ontvang sodra die inskrywing bevestig is.

‘n Paneel van 7 lede deur OKeR saamgestel, sal die wenlied aanwys nadat hulle deur die adviseurs bygestaan is.
Ons dank aan ons drie adviseurs:

Charl-Pierre Naudé

Daniel Hugo

Gisela de Villiers